עת לומר שלום :(
לצערנו אנו נאלצים לסיים את הפעילות לעת עתה
מקווים להתראות בהזדמנויות נוספות
האהבה היא רעידת אדמה פרטית.
(שירה)

תקנון מבט לשידוכים

גולש\ת יקרה,

אנו מודים לך על כי בחרת להיכנס לאתר "מבט לשידוכים" ו/או לכל עמוד ו/או מדור שלו, בין אם הכניסה אליהם היא דרך שם מתחם (Domain Name) www.mabtim.com ובין אם מכל שם מתחם אחר ("אתר מבט לשידוכים" ו/או "האתר"). אתר מבט לשידוכים ("מבט לשידוכים") הינו אתר העוסק, בין היתר, באספקת שירותים מתקדמים באמצעות האינטרנט והיא מפעילה ומנהלת את פורטל האינטרנט בו הינך גולש\ת ברגע זה.
בכל שאלה או בקשה הנוגעת לשימוש באתר מבט לשידוכים תוכלי לפנות למבט לשידוכים בעמוד יצירת קשר.
הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שיעשה על ידך באתר ויהווה את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין מבט לשידוכים. עקב כך, הינך מתבקשת לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון.

תקנון זה מסדיר את היחסים בין מבט לשידוכים לבין הגולש\ת באתר, ובכפוף לכלליו של תקנון זה תוכלי להשתתף לרכוש מוצרים ו/או שירותים המוצעים ו/או המפורסמים באתר, להצטרף לפורומים, לאתר ולקבל מידע ו/או תכנים מסוגים ו/או נושאים שונים, לבצע חיפושים ועוד (להלן ביחד - "השירותים").

במסגרת תקנון זה "גולש/ת" - כל אדם ו/או תאגיד ו/או גוף כלשהו. "מבט לשידוכים" - לרבות מנהליה, עובדיה, בעלי מניותיה, מנהלי הפורומים וכל מי מטעמה. כל האמור בתקנון זה בלשון נקבה - אף זכר במשמע. כל האמור בתקנון זה בלשון יחיד - אף רבים במשמע.

כללי

גלישה ו/או כניסה לאתר ו/או שימוש בשירותים מבטאת ומהווה הסכמה מצדך לתנאי תקנון זה. אם אינך מסכימה לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינך רשאית לעשות שימוש באתר מבט לשידוכים ו/או בשירותים לכל מטרה שהיא. מבט לשידוכים שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש ותנאים אלו יחייבו מרגע פרסומם באתר.

בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התקנון לבין כל פרסום אחר, מכל סוג ומין, יגברו הוראות תקנון זה והן אשר תקבענה. על אף האמור לעיל, בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התקנון לבין תקנון ספציפי כלשהו של מבט לשידוכים המופיע באתר מבט לשידוכים, יגברו הוראות התקנון הספציפי והן אשר תקבענה.

אתר מבט לשידוכים נועד אך ורק לשימוש אישי ולא לשימוש מסחרי ו/או סיטונאי, אלא אם צוין אחרת במפורש. הגולש\ת תשמור בסוד, לא תגלה ולא תעביר, לאחר או לאחרות, את שם המשתמש שניתן לה ו/או את סיסמאותיה האישיות.

אין לעשות שימוש כלשהו במאגרי הנתונים של מבט לשידוכים או כל חלק מהם ללא אישורה מראש ובכתב של מבט לשידוכים.

הגולש\ת מצהירה כי ידוע לה שברשת האינטרנט עשויים להיות אתרים אשר מותרים לצפייה ולשימוש בגירים בלבד (מעל גיל 18) ומכילים חומר פורנוגראפי, והאחריות לשימוש ופיקוח על הצפייה והשימוש כאמור חלה עליה בלבד, והיא פוטרת את מבט לשידוכים מכל אחריות בקשר לכך.
כמו כן מובהר, כי חלק מן התכנים המופיעים באתר ו/או השירותים עשויים להיות מוגבלים לצפייה ו/או השתתפות, לפי העניין, לגולש\ת מגיל מסוים ומעלה. הגולש\ת מצהירה ומתחייבת כי לא תצפה ו/או תשתתף בתכנים ו/או בשירותים כאמור, באם איננה בגיל הנדרש ולמעלה מכך, וכי לא יהיו לה כל תביעות ו/או טענות ו/או דרישות למבט לשידוכים באם תעשה כן. מבט לשידוכים רשאית להשעות גולש\ת או לאסור עליה את השימוש באתר ו/או במי משירותיו, במידה ויתברר למבט לשידוכים כי הפרטים אותם מסרה הגולש\ת בנוגע לגילה אינם נכונים.

הגולש\ת מצהירה כי ידוע לה כי ככל שמתפרסם באתר מבט לשידוכים מידע מקצועי בתחומי הרפואה, המשפט, הכלכלה וכיו"ב ו/או ייעוץ הניתן ע"י אנשי מקצוע בתחומים שונים, מידע זה אינו מהווה המלצה או חוות דעת מוסמכת, ועל הגולש\ת לנקוט במשנה זהירות ביחס לפרסומים אלה. מבט לשידוכים אינה אחראית לנכונות מידע זה, ולא תישא בכל אחריות שהיא לשימוש במידע ו/או לנזק שיגרם כתוצאה מיישומו ע"י גולש\ת.

קניין רוחני

זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר מבט לשידוכים ובשירותים הינם של מבט לשידוכים, או של צדדים שלישיים שהעניקו למבט לשידוכים הרשאה להשתמש בהם במסגרת האתר והשירותים כאמור. בכלל זה, ומבלי למעט מכלליות האמור, מבט לשידוכים הינה הבעלים הבלעדי בשמות ובסימנים המסחריים של האתר, בפטנטים ובמדגמים של האתר, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, בסודות מסחריים הכרוכים בהפעלת האתר ובהענקת השירותים, בעיצוב האתר, במידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתו, לרבות אך מבלי לגרוע, תוכנות, יישומים, קבצים גראפיים ואחרים, קודי מחשבים, טקסטים ו/או כל חומר אחר הכלול בו - למעט תכני גולש\ת כהגדרתו של מונח זה להלן (להלן - "המידע"). אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, להציג בפומבי, או למסור לצד שלישי את המידע ו/או כל חלק הימנו. אין לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו, במידע ו/או בכל חלק הימנו, אלא בהיתר מראש ובכתב מאת מבט לשידוכים.

למניעת ספק, מובהר בזה, כי מבט לשידוכים אינה אחראית לפגיעה או להפרה של זכויות קניין רוחני כלשהן, לרבות סימנים מסחריים וסודות מסחריים בקשר עם זכות השימוש המוענקת לגולש\ת בכתובות, לרבות שמות מתחם (Domain Name) וכתובת דואר אלקטרוני (e-mail).

תכני גולש\ת

כל תוכן שיועלה לאתר על ידי גולש\ת, ובכלל זה תמונות ותכני וידאו ו/או כל חומר אחר המועלה על ידי הגולש\ת לאתר ו/או למי מן השירותים ("תכני גולש\ת"), הינו בבעלותה ובאחריותה הבלעדית של הגולש\ת שהעלתה אותו כאמור.

כל זכות יוצרים ו/או זכות קניין רוחני ו/או כל זכות אחרת בתכני גולש\ת, שייכת לגולש\ת אשר העלתה אותם לאתר.

הגולש\ת מצהירה כי ידוע לה שכל מידע, טקסט, תוכנה, מוסיקה, צליל, תמונה, גרפיקה, וידאו וכל חומר אחר שפורסם או נשלח על ידה הוא באחריותה הבלעדית, והגולש\ת אחראית באופן בלעדי לתוכן ההודעות שהועלו ו/או נשלחו על ידה לאתר ו/או למי משירותיו. הגולש\ת מתחייבת כי כל הודעה, מסר וכל חומר אחר יהיו הולמים ולא יפגעו בכל זכות של אדם אחר, לרבות זכויות קניין רוחני. הגולש\ת לא תעלה לאתר ו/או תשלח באמצעותו כל חומר בלתי חוקי ו/או חומר שעלול לפגוע ו/או להטריד גולש\ת אחרות, ו/או חומר פרסומי ומסחרי כלשהו, ולא תנהג בכל דרך העלולה לגרום נזקים למבט לשידוכים.

הגולש\ת לא תעלה לאתר מבט לשידוכים ולכל שירות בו כל תוכן המהווה תכנים אסורים (כהגדרתם להלן).

הגולש\ת לא תאסוף נתונים על גולש\ת אחרות ולא תספק מידע על פעולות בלתי חוקיות.

הגולש\ת מסכימה ומאשרת למבט לשידוכים ו/או למי מטעמה לעשות כל שימוש שהוא בתכני גולש\ת ובכלל זה להקליטם ו/או להציגם ו/או להפיצם באתר מבט לשידוכים ו/או באינטרנט ו/או בכל מדיה שהיא, לצרכי מבט לשידוכים, לרבות ליחסי ציבור ולקידום אתר מבט לשידוכים באמצעי המדיה השונים, לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, לרבות באינטרנט, בעיתונות, במדיה סלולארית ו/או בטלוויזיה, והכל מבלי לקבל הרשאה נוספת מן הגולש\ת ו/או לשלם לה תמורה כלשהי בגין השימוש כאמור, ובכלל זה גם במקרה שמבט לשידוכים תפיק הכנסה בגין השימוש שעשתה בתכני הגולש\ת כאמור. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מבט לשידוכים לא תמכור תכני גולש\ת מבלי לקבל את הסכמת הגולש\ת מראש, למעט במסגרת הפצה של תכני גולש\ת באינטרנט הסלולארי.

כל שימוש על ידי צד ג' בתכני הגולש\ת, ללא אישור בעלת הזכויות, מהווה, בין היתר, עבירה על חוק זכות יוצרים, 1911. למען הסר ספק, מובהר כי שימוש בתכני הגולש\ת על ידי מבט לשידוכים ו/או מי מטעמה, כאמור בפסקה דלעיל, מאושר כאמור על ידי בעלת הזכויות, ואיננו מהווה עבירה על חוק זכות יוצרים, 1911.

הגולש\ת מתחייבת לפטור את מבט לשידוכים באופן סופי, מוחלט ובלתי חוזר מאחריות כלשהי לכל נזק, הפסד, אבדן או הוצאה מכל מן וסוג שהוא, שנגרמו או ייגרמו לגולש\ת והקשורים, במישרין או בעקיפין, לתכני גולש\ת המועלים ו/או המופיעים באתר ו/או בכל מקום אחר באתר מבט לשידוכים.

בנוסף מתחייבת הגולש\ת לפצות ולשפות את מבט לשידוכים בגין כל נזק, הפסד, אבדן או הוצאה, מכל מן וסוג שהוא, שנגרמו או ייגרמו למבט לשידוכים, והקשורים, במישרין או בעקיפין, לתכני גולש\ת המועלים ו/או המופיעים בבלוג TV ו/או באתר אלבומים ו/או באתר פליקס ו/או בכל מקום אחר באתר מבט לשידוכים, וזאת מיד לאחר דרישתה הראשונה של מבט לשידוכים, והיא מוותרת באופן סופי, מוחלט ובלתי חוזר על כל טענה או דרישה כלפי מבט לשידוכים בקשר עם התכנים האמורים.

פורומים

מבט לשידוכים מספקת לגולש\ת שירות פורומים באתר אשר מאפשר לקבוצת גולש\ת לשוחח בינן לבין עצמן ולהחליף אינפורמציה בנושאים שונים באמצעות הצגת הודעות ותגובות להודעות של גולש\ת אחרות שהוצגו בפורום.

מבט לשידוכים אינה אחראית לתוכן ההודעות בפורומים ולפרסום המידע הכלול בפורומים ברבים. מבט לשידוכים אינה אחראית לדעות, לתכנים ולמידע המסחרי המועלים על ידי הגולש\ת לאתר ו/או למי משירותיו ומפורסמים בפורומים. מבט לשידוכים אינה אחראית לתגובות שיתעוררו ו/או להתייחסויות שיתקבלו ו/או לשימוש כלשהו שיעשה בהודעות שהועלו על ידי הגולש\ת לאתר.

ככלל, הפורומים הינם פתוחים בפני כל ציבור הגולש\ת באתר מבט לשידוכים ואולם, הנהלת הפורומים רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להגביל את אפשרות הכניסה לפורומים מסוימים ו/או להגביל את ההרשאה לכתיבת הודעות ותגובות בפורומים מסוימים.

תנאי שימוש
גולש\ת מגיל 16 ומעלה, שאינה מנהלת פורום באתר מתחרה לאתר מבט לשידוכים, רשאית לבקש ממבט לשידוכים לפתוח ולנהל פורום בנושא מסוים תחת הקטגוריות הקיימות באתר מבט לשידוכים. מבט לשידוכים תבחן כל בקשה, אך אינה מתחייבת להיענות לכל בקשה כזו. פתיחת פורומים (בניגוד לקומונות) נעשית על ידי הנהלת הפורומים בלבד.

קטגוריות פורומים חדשות נפתחות על ידי הנהלת הפורומים בלבד.

פתיחת פורום וניהולו מותנית בראיון אישי עם נציג הנהלת הפורומים מטעם מבט לשידוכים. החלטת הנהלת הפורומים, האם הגולש\ת מתאימה לניהול פורום או לא, תיעשה על פי שיקול דעתה הבלעדי של מבט לשידוכים, ותתבסס, בין היתר, על סמך ניסיון קודם של הגולש\ת באינטרנט בכלל ובאתר מבט לשידוכים בפרט, יכולת ההתבטאות שלה, יכולת התמודדות עם גולשים ועוד. במסגרת הראיון יהיה על הגולש\ת, בין השאר, להעביר למבט לשידוכים את פרטיה ולאשר את אמיתות הפרטים. הגולש\ת מתחייבת לעדכן את מבט לשידוכים בכל שינוי בפרטיה האישיים ובכתובת הדואר האלקטרוני שלה, וזאת על מנת לאפשר למבט לשידוכים לשמור עימה על קשר. מבט לשידוכים רשאית להשעות גולש\ת או לאסור עליה את השימוש באתר ו/או במי משירותיו, במידה ויתברר למבט לשידוכים כי הפרטים אותם מסרה הגולש\ת אינם נכונים.

ניהול הפורום ייעשה בהתנדבות על ידי הגולש\ת והיא לא תהיה זכאית לכל תמורה, ישירה או עקיפה, ממבט לשידוכים.

תשלום
השימוש בשירות הפורומים איננו כרוך בתשלום כלשהו למבט לשידוכים, אלא אם צוין אחרת במפורש ונתקבלה הסכמת הגולש\ת לביצוע תשלומים כאמור, בנפרד.

הגבלת אחריות

מבט לשידוכים אינה מתחייבת שהשירותים לא יופרעו, יינתנו כסדרם בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי מבט לשידוכים או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה, בקווים ובמערכות התקשורת, אצל מבט לשידוכים מי מספקיה ו/או מי מטעמה.

אספקת השירותים ע"י מבט לשידוכים תלויה, בין היתר, בצדדים שלישיים, ומבט לשידוכים אינה אחראית לכל מעשה או מחדל של צדדים שלישיים ולא תהיה אחראית לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו לגולש\ת ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה ו/או בקשר עם כל מעשה או מחדל כאמור.

מבט לשידוכים אינה אחראית לזמינות השירותים, ו/או לתוכן, לצורה, למהימנות, לאמינות ולדיוק של תכני גולש\ת כהגדרתם לעיל בתקנון זה, ובכלל זה אינה אחראית לפגיעה או להפרה של זכויות קניין רוחני כלשהן, לרבות סימנים מסחריים וסודות מסחריים, בקשר עם תכני גולש\ת או בקשר עם שימוש אחר כלשהו של גולש\ת באתר מבט לשידוכים ובשירותים המוצעים והנכללים בו.

כשאר התכנים המופיעים ברשת האינטרנט, חשופים גם תכני גולש\ת לצפייה ולשימוש על ידי כל גולש אחר ברשת, ומבט לשידוכים אינה אחראית לאבטחתם ו/או לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו לגולש\ת ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מכך.

מבט לשידוכים אינה אחראית לדעות ו/או לתכנים ו/או למסרים של הגולש\ת אשר מועלים לאתר מבט לשידוכים ו/או לכל שירות אחר של מבט לשידוכים והיא אינה אחראית לפרסום המידע הכלול בקומונות ו/או בבלוג טי.וי ו/או בפורומים ו/או באלבומים ו/או בפליקס ו/או בכל שירות אחר של מבט לשידוכים, ברבים. כמו כן, מבט לשידוכים אינה אחראית לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו לגולש\ת כתוצאה מאחסון ו/או שימוש ו/או הפעלה של האתר ו/או שירותים אלה, לרבות עקב פגיעה בזכויות קניין, זכויות יוצרים, סימנים ושמות מסחריים, סודות מסחריים, פטנטים ומדגמים, בין שהם מוגנים ובין שאינם מוגנים ו/או עקב פגיעה בפרטיות.

הגולש\ת מצהירה כי ידוע לה שכל מידע, טקסט, תוכנה, מוסיקה, צליל, תוכנה, גרפיקה, וידאו וכל חומר אחר שפורסם או הועלה לאתר מבט לשידוכים ו/או לכל שירות אחר של מבט לשידוכים הוא באחריותה הבלעדית של הגולש\ת והיא אחראית בלעדית לתכנים ו/או לתמונות שהועלו ו/או נשלחו באמצעות ו/או אל האתר ו/או מי משירותיו.

הגולש\ת מתחייבת שכל מסר, מידע, טקסט, תוכנה, מוסיקה, צליל, תמונה, גרפיקה, וידאו וכל חומר אחר שפורסם או נשלח על ידה יהיה הולם ולא יפגע בשום זכות של אדם אחר, לרבות זכויות קניין רוחני. הגולש\ת לא תעלה לאתר כל תוכן או חומר בלתי חוקי, מאיים, מוציא דיבה ו/או לשון הרע, חומרי תועבה, פורנוגרפיה, גזענות או כל חומר אחר הפוגע בצנעת הפרט ו/או הכלל, חומר שעלול לפגוע ו/או להטריד גולש\ת אחרות. הגולש\ת לא תפרסם ו/או תעלה לאתר מבט לשידוכים ו/או לכל שירות אחר של מבט לשידוכים תוכן וכל חומר שעשוי לפגוע ברגשות הציבור, העשוי להוות ו/או לעודד התנהגות פלילית או להקים עילה לתביעה אזרחית או להפר בכל דרך אחרת הוראת כל דין. הגולש\ת לא תאסוף נתונים על גולש\ת אחרות ולא תספק מידע על פעולות בלתי חוקיות. כמו כן הגולש\ת לא תעלה לאתר חומר פרסומי ומסחרי כלשהו ולא תנהג בכל דרך העלולה לגרום למבט לשידוכים נזקים (לעיל ולהלן - "התכנים האסורים").

מבט לשידוכים אינה עורכת ו/או מפקחת על התכנים המועלים לאתר ו/או לשירותים על ידי הגולש\ת ו/או כל צד ג' ואינה אחראית לתכנים אלה ו/או לכל תוצאה אשר תנבע מהסתמכות על התכנים ו/או מן השימוש בהם. עם זאת, בהתאם לבקשת הגולש\ת, מבט לשידוכים שומרת לעצמה את הזכות לערוך, להסיר תכנים, מסרים, תמונות ותכני וידאו, ו/או לסרב להעלותם במידה ואלו ימצאו, על פי שיקול דעתה, פוגעים ו/או מכל טעם אחר. כמו כן, מבט לשידוכים שומרת לעצמה את הזכות לתבוע שיפוי עבור כל נזק שיגרם לה ו/או למי מטעמה ו/או למפעיליה בעקבות התכנים האסורים. מבט לשידוכים אף אינה שולטת, אינה מפקחת ואינה אחראית על המידע ו/או שירותים המסופקים ו/או המפורסמים על ידי אחרים ו/או באמצעותם, בין במישרין ובין בעקיפין, ובכלל זה שירותים ואתרי תוכן של אחרים אליהם קיים קישור (Links) מתוך אתר מבט לשידוכים. מבט לשידוכים אינה מתחייבת כי כל הקישורים יהיו תקינים וכי בכל עת ניתן יהיה באמצעותם להגיע לאתר אינטרנט פעיל.

כל שימוש והסתמכות של הגולש\ת על כל תוכן, מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים או המפורסמים באתר ו/או במי מן השירותים נעשה על פי שיקול דעת הגולש\ת ועל אחריותה הבלעדית.

במידה והגולש\ת תתקשרנה עם גורמים שלישיים, כל תנאי ההתקשרות יסוכמו ישירות בין הגולש\ת לבין הגורמים השלישיים, ומבט לשידוכים לא תהא צד להתקשרות. מבט לשידוכים אינה אחראית בשום דרך, ולא תשא באחריות כלשהי, על נזקים ו/או טענות אחרות, שתהיינה לגולש\ת כתוצאה מהתקשרויות אלה.

לא תהיה לגולש\ת כל טענה, תביעה, או דרישה כלפי מבט לשידוכים בגין טיב המידע, השירותים והמוצרים המפורסמים ו/או המסופקים באתר מבט לשידוכים, יכולתם, מגבלותיהם והתאמתם לצרכים של הגולש\ת ו/או לתגובות שיעוררו (אם בכלל) אצל הגולש\ת, והיא מוותרת בזה על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כאמור כנגד מבט לשידוכים ו/או כנגד מי מטעמה.

פרסום תכני גולש\ת או הצבת קישור באתר מבט לשידוכים על ידי מבט לשידוכים לא תתפרש כהצעה לגולש\ת, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות של מבט לשידוכים לתכנים ו/או לשירותים המוצעים על ידי אחרים. כל הסתמכות של הגולש\ת על כל תוכן, מידע, פרסומות, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים או המפורסמים באתרים אליהם קיימת אפשרות הפניה כאמור, לרבות במידע, תוכן, דעות ועמדות המוצגות או המפורסמות שם, נעשה על פי שיקול דעת הגולש\ת ועל אחריותה הבלעדית.

מבט לשידוכים אינה אחראית בגין כל נזק ישיר, עקיף, מקרי, תוצאתי ו/או אינצידנטאלי, אי יכולת להשתמש, אובדן נתונים ו/או אובדן הרווחים הנובע מן ובקשר לשימוש בשירותים ו/או בכל מידע, תכנים, שירותים או מוצרים באתר מבט לשידוכים ו/או שניתן לגשת אליהם באמצעות אתר מבט לשידוכים, אף אם הפעילה פיקוח כלשהו על התכנים שבאתר או שניתן לגשת אליהם או לצפות בהם באמצעות האתר, ואף אם נודע לה על האפשרות לנזק שכזה, שעלול להיגרם לגולש\ת ו/או לצד שלישי כלשהו, וזאת בכל הקשור והנוגע לאתר מבט לשידוכים ו/או לשירותים, לשימוש בהם, לאי יכולת להשתמש בהם, לביטולם, הגבלתם או להפסקתם.

היה ומבט לשידוכים ניסתה מרצונה הטוב ולפנים משורת הדין, לסייע בפתרון בעיה ו/או פנייה של גולש\ת, סיוע זה לא יתפרש בשום אופן כמטיל אחריות כלשהי על מבט לשידוכים.

בשום נסיבות לא תחול על מבט לשידוכים ו/או מי מטעמה אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן הנתונים או אובדן הרווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש בשירותים, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש באספקה או באי אספקה של שירותים, או בכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות השירותים, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש בשירותים, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת, אפילו אם נודע למבט לשידוכים או מי מטעמה על האפשרות של דמי נזיקין כאמור.

מידע מסחרי

מבט לשידוכים אינה אחראית לתוכן הפרסומים המפורסמים באתר מבט לשידוכים ע"י מפרסמים. כל חומר פרסומי שהועלה לאתר מבט לשידוכים ע"י מפרסם הוא באחריותו הבלעדית. מבט לשידוכים אינה עורכת ו/או מפקחת על התכנים הפרסומים המועלים לאתר ואינה אחראית לתכנים המופיעים בהם. עם זאת, מבט לשידוכים שומרת לעצמה את הזכות להוריד פרסומת על פי שיקול דעתה הבלעדי, במידה וזו תימצא פוגעת.

הגנת הפרטיות

הגלישה באתר מבט לשידוכים והשימוש בשירותים הכלולים בו מהווה הסכמה מצידך לכך שמבט לשידוכים תוכל לבצע פיקוח ממוחשב על השימוש שאת עושה בשירותים באמצעות "עוגיות" ו/או אמצעים דומים. מבט לשידוכים רשאית להשתמש בכל מידע כאמור, לצורך בקרה ו/או פיקוח ו/או פיתוח ו/או שמירה על איכות השירותים, רמתם ותקינותם ו/או לצורך קיום הוראות כל דין, ו/או לצרכיה ובכלל זה שירות וסקרים של מבט לשידוכים.

מבט לשידוכים מקפידה לשמור על הוראות כל דין ובכלל זה על הוראות חוק הגנת הפרטיות והיא תשמור על פרטיות הגולש\ת ולא תגלה למי שאינו מורשה לכך עפ"י דין, רשימות או מסמכים בהם רשומים שם ומען הגולש\ת או כל מידע אחר בנוגע אליה, וכן כל מידע הנוגע לשימוש הגולש\ת באתר מבט לשידוכים, למעט פרטים ונתונים פומביים שפורסמו על ידי הגולש\ת עצמה. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מבט לשידוכים שומרת לעצמה את הזכות לחשוף את פרטי הגולש\ת וכל מידע הנוגע לשימוש שהגולש\ת עשתה/עושה באתר מבט לשידוכים, בהתאם להוראות צו בית משפט, ו/או במסגרת הליכים משפטיים במידה ויתעוררו בין הגולש\ת לבין מבט לשידוכים, ו/או במקרה של הפרת תנאי תקנון זה ע"י הגולש\ת, ו/או במקרה שמבט לשידוכים, על פי שיקול דעתה הבלעדי, תסבור כי הדבר נחוץ לשם מניעת נזק חמור לגוף או לרכוש שלה או של כל אחד אחר ו/או במקרה של מיזוג פעילותה של מבט לשידוכים עם צד שלישי כלשהו.

בגלישה באתר מבט לשידוכים ובשימוש בשירותים הינך מסכימה כי מבט לשידוכים תעשה שימוש בפרטיך לשם קבלת עדכונים ו/או חומר ו/או מידע פרסומי ו/או שיווקי באמצעות כתובת ה-e-mail שלך. אם אינך מסכימה לכך עליך להודיע על כך בכתב למבט לשידוכים.

ניתוק, הפסקה ושינויים
מבט לשידוכים רשאית להסיר תכנים ו/או אתרים מהשירותים, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה על כך לגולש\ת, ובכלל זה לחסום ו/או להגביל ו/או להפסיק את אספקת השירותים בנסיבות בהן גולש\ת עשתה שימוש העלול לגרום להפרעה לשירותים, לגולש\ת אחרות, או באופן המהווה עוולה אזרחית או פלילית, או באופן המעורר חשד סביר, כי הגולש\ת פועלת באופן הנוגד ו/או המפר את התנאים הקבועים בתקנון זה.

כמו כן רשאית מבט לשידוכים לנתק או להגביל או להפסיק את אספקת השירותים בכל עת, לרבות אך מבלי לגרוע, לצורך ביצוע פעולות תחזוקה או הקמה חיונית או מיידיות במערכות המשמשות אותה, בעתות חירום לאומי או מסיבות של בטחון לאומי.

אין בחסימה, בהפסקה או בהגבלת השירותים, כאמור לעיל, כדי להטיל על מבט לשידוכים אחריות כלשהי, ו/או כדי לגרוע מחובתה של הגולש\ת לנהוג בכל עת בהתאם לתנאי תקנון זה.

מבט לשידוכים תוכל לשנות מעת לעת את מבנה אתר מבט לשידוכים, מראהו, את השירותים באתר מבט לשידוכים, היקפם וזמינותם של השירותים וכל היבט אחר הכרוך בהם - והכל, בלא צורך להודיע לגולש\ת. לגולש\ת לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי מבט לשידוכים בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

הצהרות והתחייבויות הגולש\ת

בנוסף, ומבלי לגרוע מכלליות האמור בתקנון זה, מצהירה כל גולש\ת ומתחייבת כלפי מבט לשידוכים כדלקמן:
- לא להשתמש ו/או להעלות לאתר תכנים ו/או תמונות ו/או קטעי וידאו אשר מכילים אופי מאיים, בוטה, גזעני, או מעליב, או חומר פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה או שעלול לפגוע ברגשות הציבור;
- לא להציק לגולש\ת אחרות בבקשות מטרידות (כמו להתפשט) ובאמירות מגונות;
- לא לכלול בתכני גולש\ת המועלים על ידן לבלוג TV ו/או לאתר אלבומים ו/או לאתר פליקס ו/או לכל שירות אחר של מבט לשידוכים חומר כלשהו המהווה פגיעה בפרטיות ו/או חדירה אליה, המרדה, הטעיה, הפרת זכויות יוצרים, זכויות מבצעים, הפרת סימנים ושמות מסחריים, מדגמים, פטנטים וכו', הפרת זכויות אחרות כלשהן של צדדים שלישיים, עוולות מסחריות ו/או פגיעה בזכות לשם טוב, ו/או פגיעה בזכויות חוזיות ו/או בחובות אמון לאחרים ו/או הפרה אחרת של כל דין;
- כי היא הבעלים של כל זכויות הקניין הרוחני בתכני גולש\ת, לרבות אך לא רק, זכויות היוצרים והמבצעים על תכני הוידיאו ועל התמונות המועלות לאתר אלבומים ו/או לאתר פליקס ו/או לכל שירות אחר של מבט לשידוכים;
- כי במידה ותפר זכויות יוצרים מכל סוג בכל הקשור לאתר אלבומים ו/או לאתר פליקס ו/או לכל שירות אחר של מבט לשידוכים, לרבות העלאת תמונות ו/או תכני וידאו לאתר, כאשר היא אינה הבעלים החוקיים של כל הזכויות בתכנים המועלים ובקשר עימם, היא מייפה את כוחה של מבט לשידוכים להסיר מעצמה כל אחריות ולהעביר אל הגולש\ת כל תביעה בנושא;
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאית מבט לשידוכים לתבוע ממפרת הזכויות כאמור, שיפוי בגין הנזקים שנגרמו לה.
- כי ידוע לה שכל מידע, טקסט, תוכנה, מוסיקה, צליל, תוכנה, גרפיקה, וידאו וכל חומר אחר שפורסם או הועלה על ידה לאתר אלבומים ו/או לאתר פליקס ו/או לכל שירות אחר של מבט לשידוכים בצורה פרטית הוא באחריותה הבלעדית והיא אחראית בלעדית לתוכן שהועלה;
- לא להציף פורומים ו/או כל שירות אחר בהודעות סרק ו/או בהודעות חוזרות, באופן הפוגע בשימוש באותו שירות;
- לא להעלות תכנים שיש בהם שידור של "דואר זבל", "SPAM" או משלוח המוני של הודעות דואר אלקטרוני או הודעות SMS שלא על-פי בקשת הנמענים. בנוסף, לא לכלול תכנים הנוגעים, במישרין או בעקיפין, לשירותי רט"ן - רדיו טלפון נייד ו/או לציוד קצה, ו/או לכל סוג של שירות שניתן או יינתן במישרין או בעקיפין על ידי מי ממפעילי הרט"ן, אלא אם אושר מראש ובכתב על-ידי מפעיל הרט"ן;
- לא לעשות שימוש בשפה בוטה או גסה, שעשויה להעליב או לפגוע בגולש\ת אחרות בפורום;
לא להטריד גולש\ת אחרות בפורום, לא לפגוע בגולש\ת אחרות ולא לעבור על החוק בדרך אחרת;
לא להעלות לאתר חומר בלתי-חוקי, או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל;
- לא להעלות לאתר חומר שידוע לגולש\ת שהוא שקרי או מטעה.
- לא לכלול כל חומר המהווה לשון הרע על אדם;
- לא לכלול כל חומר שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין;
- לא להסית לגזענות, לפגיעה באדם אחר, לרצח או לעבירה על החוק;
- לא לפרסם פרטים אישים של גולש\ת אחרות או מספר טלפון;
- לא לערוך ו/או לפרסם כל פרסום מסחרי, סקרים או תחרויות באמצעות פורומים ו/או כל שירות אחר באתר מבט לשידוכים, אלא במקומות המיועדים לכך ככל שישנם ובכפוף ליתר הוראות התקנון;
- לא להשתמש בשירותים של מבט לשידוכים לצורך ביצוע מעשה או פעולה האסורים עפ"י כל דין;
- להשתמש בשירותים בהתאם לתקנון, להוראות כל דין ובכפוף להוראות הפעלה ולהנחיות שימסרו לה, מעת לעת, ע"י מבט לשידוכים;
- לא לחדור לחומר ו/או לקבצי מחשב שלא כדין ו/או להעביר תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב ("וירוס"), לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms), ואנדלים (Vandals) ,יישומים מזיקים (Malicious Applications) וכיו"ב, למחשבים אחרים ו/או להשתמש או להפריע למחשבים אחרים בניגוד לחוק המחשבים, התשנ"ה - 1995;
- לא לשלוח הודעות דואר אלקטרוני באופן המעורר תלונות מצד המקבלות;
- לא לכלול כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או מענם ודרכי ההתקשרות עימם;
- לא לכלול סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט או שירותים הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור;
- לא לכלול כל חומר העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א- 1981;
- לא להפנות לכל קישור (link) או לתת הפניה אחרת לחומר שפירסומו נאסר לפי מסמך זה.
- לשמור בסוד,ו/או לא לגלות ו/או לא להעביר לאחר או לאחרים, את סיסמאותיה האישיות (אם וככל שיימסרו לה כאלה על ידי מבט לשידוכים, ובכלל זה שם משתמש וסיסמת כניסה) ו/או את אמצעי הגישה לרשת האינטרנט, אשר יימסרו (אם יימסרו) לה ע"י מבט לשידוכים, אלא אם קיבלה את הסכמת מבט לשידוכים לכך, מראש ובכתב.
גולש\ת שתנהג בניגוד לאיזה מהתחייבויותיה כמפורט לעיל - תחסם, התכנים שהעלתה - יוסרו, ומבט לשידוכים תהיה רשאית לחסום אותה ולמנוע ממנה לגלוש באתר מבט לשידוכים ולצרוך שירותים באמצעותו. גולש\ת שהורחקה על ידי מבט לשידוכים ו/או נמנעה כניסתה לא תהיה רשאית לחזור ולגלוש גם תחת שם משתמש אחר.

הגולש\ת תפצה ותשפה את מבט לשידוכים מיד עם קבלת דרישה לעשות כן, בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן ו/או הוצאה, מכל מין וסוג שהוא, לרבות הוצאות משפטיות, אשר נגרמו או ייגרמו למבט לשידוכים ו/או לצד שלישי כלשהו, והקשורים במישרין או בעקיפין לתכני הגולש\ת המופיעים באתר מבט לשידוכים ובכל שירות שבו, או הקשורים לשימוש שעשתה הגולש\ת באתר מבט לשידוכים ו/או בשירותים, וזאת לפי דרישתה הראשונה של מבט לשידוכים, והיא מוותרת באופן מלא, סופי, מוחלט ובלתי חוזר על כל טענה או דרישה כלפי מבט לשידוכים בקשר עם התכנים האמורים, הגלישה באתר מבט לשידוכים והשימוש בשירותים האמורים.

מערכת הפצת מאורסים לבעלי אתרים

המערכת הינה על אחריות המשתמש בלבד
מבט לשידוכים אינם מתחייבים לזמינות המערכת או לבטיחותה, ולא ישאו בנזקים שיגרמו מחמתה.
מבט לשידוכים שומרים לעצמם את הזכות לשנות את המערכת או לבטלה לחלוטין כלפי כל האתרים והגולשים או כלפי אתרים\גולשים מסוימים ללא הודעה מוקדמת.
אין לשנות את קוד המערכת, ולא להסיר חלקים ממנה.
אין לשמור את הנתונים בשום צורה שהיא למעט שמירה במטמון לתקופה שאינה עולה על 24 שעות.
אין להעלים או\ו לשנות בצורה כלשהי את הלוגו של האתר המוצג בתוכן המערכת.
אין האתר אחראי על אמיתות הנתונים.
השימוש במערכת מותנה בשמירה על חוקי האתר ועל תקנוניו, המערכת תיחסם אוטמאטית מאתר שיפר את התקנון ו\או על פי שיקול הדעת של מנהלי האתר.
אין האתר אחראי על נזק כלשהו שיגרם כתוצאה מהפסקה במתן השירות ע"י האתר.

עוגיות ופרטיות

האנו משתמשים בחברות פרסום של צד שלישי כדי להציג בפניך מודעות, כשאתה מבקר באתר שלנו.
ייתכן שחברות אלו משתמשות בפרטים (לא כולל השם, הכתובת, כתובת הדוא"ל או מספר הטלפון שלך) לגבי הביקורים שלך באתר זה ובאתרים אחרים על מנת לספק פרסומות למוצרים ושירותים שמעניינים אותך.
אם אתה רוצה מידע נוסף בנוגע לתהליך זה, ואם ברצונך לדעת כיצד אפשר למנוע מהחברות האלו להשתמש במידע הזה, לחץ כאן.

בין השאר Google, כמשווק צד שלישי, משתמשת בקובצי cookie כדי להציג מודעות באתר שלך.
בעזרת השימוש בקובץ cookie של DART, יכולה Google להציג למשתמשים מודעות בהתאם לביקור שלהם באתרים שלך ובאתרים אחרים באינטרנט.
משתמשים רשאים לבטל את השימוש בקובץ cookie של DART על ידי ביקור במדיניות הפרטיות של רשת המודעות והתוכן של Google.

הדין החל וסמכות שיפוט

דיני מדינת ישראל יחולו על תקנון זה ועל כל הנובע ממנו או הכרוך בו, התקנון יפורש על פיהם, וכל סכסוך או שאלה משפטית בקשר אליו תובא להכרעה בבית דין רבני בירושלים בלבד.